ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут громади

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ВОЛОЧИСЬК

„Зареєстровано”
Волочиським районним
управлінням юстиції
13 квітня 2007 року
Свідоцтво №1

„Затверджено”
рішенням четвертої сесії
міської ради
від 25 грудня 2006року
№153

 

 

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Волочиська, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Волочиська, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Волочиська, статус органів самоорганізації населення.
Місцеве самоврядування в місті Волочиську /надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування/ – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста /надалі для цілей цього Статуту використовується – міська громада/ самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України. Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1.Загальна характеристика міста.

Стаття 1.1.1.

Місто Волочиськ є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
Перша згадка про поселення зустрічається в подільському акті князів Збаразьких від 14 липня 1463 року. В 1569 році Волочиськ потрапив під владу польських панів. З того часу аж до 1793 року він належав до Кременецького повіту Волинського воєводства. В 1793 році землі, де розміщений Волочиськ, відійшли до складу Росії. В документах 1583 року Волочиськ називається уже містечком. Декілька століть Волочиськ був прикордонним містечком на кордоні з володіннями Польської держави, а з 1919 року тут було встановлено державний кордон Російської держави з Польщею. З березня 1923 року Волочиськ – центр району. У жовтні 1970 року Волочиськ був віднесений до категорії міст районного підпорядкування. Місто Волочиськ знаходиться на відстані 72 км від обласного центру Хмельницького. Розташоване в зоні лісостепу на заході Хмельницької області. Територія міста становить 1461га. Місто Волочиськ має статус міста районного значення і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Хмельницької області.

Стаття 1.1.2.

Територія міста є складовою частиною території Хмельницької області. Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством з врахуванням думки міської громади.

Стаття 1.1.3.

Землі міста перебувають у віданні міської ради, яка розпоряджається землею в межах адміністративних кордонів міста при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками у відповідності до вимог земельного законодавства. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою з врахуванням думки міської громади. Незалежно від форм власності на землю, їх господарського використання, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила землекористування на міських землях в інтересах територіальної громади та у відповідності до земельного законодавства.

Стаття 1.1.4.

Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради з урахуванням думки міської громади.

Стаття 1.1.5.

Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо. Органи міського самоврядування міста на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій /союзів, фондів тощо/ органів місцевого самоврядування. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.

Стаття 1.1.6.

Територіальна громада міста може мати свою символіку – герб, прапор, гімн. Положення про порядок використання герба, прапора, гімну затверджується рішенням міської ради.

Глава 1.2. Правова основа Статуту.

Стаття 1.2.1.

Статут територіальної громади – систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

Стаття 1.2.2.

Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію міста. Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.2.3.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада шляхом прийняття рішень. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території міста.

Стаття 1.2.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою. Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради міським головою, депутатами міської ради, будь-яким членом територіальної громади, який має право голосу. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою в двомісячний термін після набуття чинності цими актами або в строки, визначені цими актами.

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади. Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків, передбачених законом. Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

Стаття. 1.3.2.

Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють наступні функції:

- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

- приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;

- встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;

- інші функції, передбачені чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законодавством. При цьому, органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:
- надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;

- встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

- залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт /послуг/, необхідних для міської громади;

- залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

- залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- інших, передбачених чинним законодавством питань.

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.

Стаття 2.1.1.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Система міського самоврядування включає:
територіальну громаду міста – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;

міську раду – представницький орган міського самоврядування;

міського голову – головну посадову особу;

виконавчий комітет – виконавчий орган міської ради;

органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2.

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Стаття 2.1.3.

Міська рада та виконавчі органи міської ради є юридичними особами.

Стаття 2.1.4.

Органи місцевого самоврядування міста не входять до системи органів державної влади.
Органи місцевого самоврядування міста виконують окремі державні повноваження, делеговані їм державними органами відповідно до чинного законодавства.

Глава 2. 2. Територіальна громада міста.

Стаття 2. 2.1.

Територіальну громаду міста складають члени територіальної громади.
Членами територіальної громади є жителі міста, які постійно проживають та зареєстровані в його межах.

Стаття 2.2.2.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 2. 2. 3.

Члени територіальної громади міста реалізують право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку, мають право голосу та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, приймати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.4.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Волочиська”. Звання Почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання. Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про Почесного громадянина міста, яке затверджується рішенням міської ради. Міська рада може застосовувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положеннями про відзнаки міста, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 2.2.5.

Право жителів міста приймати участь в здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

- місцевий референдум;

- вибори депутатів міської ради, депутатів Хмельницької обласної ради та міського голови /місцеві вибори/;

- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;

- інші, не заборонені законом, форми.

Стаття 2.2.6.

Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 2.3. Місцевий референдум.

Стаття 2.3.1.

Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

Стаття 2.3.2.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі, а також нікому не можна відмовити в участі у міському референдумі, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

Стаття 2.3.3.

Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада більшістю голосів від загального складу ради. Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.4.

Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законодавством.

Стаття 2.3.5.

Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які прийняли участь у голосуванні. Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади. Рішення, прийняті місцевим референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до рішень міської ради. Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення. Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.

Глава 2.4. Місцеві вибори.

Стаття 2.4.1.

Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів районної, обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

Стаття 2.4.2.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається Законодавством.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.1.

Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньо міських територіальних утвореннях з метою:

- обговорення питань загальноміського значення;

- обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів та подання пропозицій з цих питань;

- створення органів самоорганізації населення;

- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;

- вирішення питань про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

- вирішення питань про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;

- вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2.5.2.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території /будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон/.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть приймати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради (у випадках, якщо вони не є ініціаторами зборів), посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.

Стаття 2.5.3.

Загальні збори громадян можуть скликатися з ініціативи:

- міського голови;

- виконавчого комітету;

- депутатів міської ради;

- органу самоорганізації населення;

- жителів міста.

Загальні збори громадян можуть скликатися міським головою за власною ініціативою та за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Міський голова приймає розпорядження з обов’язковим зазначенням мети проведення зборів, питань, які пропонуватимуться для розгляду зборами, часу, дати і місця проведення зборів.

Загальні збори громадян можуть скликатися виконавчим комітетом за власною ініціативою та за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості жителів, що мають право голосу на місцевих виборах, направленою до виконавчого комітету. Про скликання зборів приймається рішення виконавчого комітету з обов’язковим зазначенням мети проведення зборів, питань, які пропонуватимуться для розгляду зборами, часу, дати і місця проведення зборів.

Загальні збори громадян можуть бути скликані депутатами міської ради (ініціативна група не менше половини від загального складу міської ради) за власною ініціативою та за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості жителів, що мають право голосу на місцевих виборах, направленою до депутатів міської ради. Утворення депутатської ініціативної групи по проведенню загальних зборів громадян фіксується протоколом зборів групи, в якому чітко визначається мета проведення зборів, питання, які пропонуватимуться для розгляду зборами, час, дата і місце проведення зборів.

Загальні збори громадян можуть бути скликані органом самоорганізації населення, що фіксується протоколом зборів органу самоорганізації, в якому чітко визначається мета проведення зборів, питання, які пропонуватимуться для розгляду зборами, час, дата і місце проведення зборів.

Організація проведення загальних зборів громадян покладається на ініціатора проведення зборів.

Інформація про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Стаття 2.5.4.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів будинку, вулиці, кварталу, житлового комплексу, мікрорайону, міста в цілому, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території /будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон/.

На загальних зборах громадян головує міський голова, депутат, член ініціативної групи по скликанню зборів, або керівник відповідного органу самоорганізації населення.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем зборів.

До протоколу загальних зборів додається список учасників із зазначенням місця проживання.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією головуючого.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян.

Стаття 2.5.5.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності і є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення.
Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Стаття 2.6.1.

Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.
Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

Стаття 2.6.2.

Колективні звернення підписані більш як п’ятидесятьма жителями міста розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Інформація про колективні звернення, підписані більш як п’ятистами жителями міста, негайно передається до міської ради /в разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування/.

Порядок з розгляду звернень громадян регулюється чинним Законодавством України.

Глава 2.7. Громадські слухання.

Стаття 2.7.1.

Жителі міста мають право приймати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

Метою громадських слухань є:

- ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування;

- отримання можливості лобіювання інтересів громади перед іншими владними структурами;

- забезпечення прозорості дій органу місцевого самоврядування;

- активізація участі громадськості у вирішенні важливих питань життєдіяльності територіальної громади міста.

Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Стаття 2.7.2.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи:

1/ міського голови;

2/ міської ради;

3/ постійної комісії міської ради;

4/ депутатів міської ради (в кількості не менше половини від загального складу ради);

5/ органів самоорганізації населення після проведення їх зборів, на яких не менш як двома третинами голосів прийняте рішення про доцільність проведення громадських слухань та визначено їх тему;

6/ ініціативи жителів міста, зокрема по колективному зверненню з відповідною вимогою, яка підписана не менш як п’ятистами жителями міста.

Пропозиції повинні бути розглянуті не пізніше 10–и денного терміну з моменту їх подання.
Громадські слухання скликаються міським головою шляхом прийняття відповідного розпорядження з визначенням теми громадських слухань, дати, часу і місця їх проведень, з створенням у визначених п.4-6 ч.1 цієї статті за погодженням з ініціативною групою, дорадчого комітету по проведенню громадських слухань.

У випадку, коли міський голова відхиляє пропозицію щодо проведення громадських слухань, а ініціатори наполягають, останні подають звернення повторно, але на розгляд чергової сесії міської ради.

Стаття 2.7.3.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

На громадських слуханнях:

- заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

- обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;

- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Громадські слухання не можуть проводитися з питань:

- не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;

- ініціатив, що носять політичний характер загальнодержавного значення.

Громадські слухання проводяться у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо провадження слухань.

Стаття 2.7.5.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.
Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Проведення громадських слухань організує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.6.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол секретар виконавчого комітету міської ради. Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

Стаття 2.7.7.

Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які прийняли в них участь.
Результати громадських слухань носять рекомендаційний характер для міської ради та виконавчих органів міської ради, але підлягають обов’язковому розгляду ними.
Про результати громадського слухання та їх розгляд секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.8.1.

Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою /в порядку місцевої ініціативи/ будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 2.8.2.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади /чисельністю не менше 20 чоловік/.

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 2.8.3.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.4.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Глава 2.9. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.

Стаття 2.9.1.

Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, у зв’язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання жителям міста, повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.9.2.

Жителі міста мають право приймати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.

Жителі міста мають право приймати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.9.3.

Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Стаття 2.10.1.

Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Стаття 2.10.2.

Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:

- членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування /перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради/;

- участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;

- участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування /за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради/;

- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;

- робота в органах самоорганізації населення;

- виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;

- надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.

Стаття 3.1.1.

Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:
- представницький орган міського самоврядування – міську раду;

- міського голову;

- виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.

Стаття 3.1.2.

Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.
Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3.

Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.
Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2. Міська рада.

Стаття 3.2.1.

Міська рада є представницьким органом міського самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

Міська рада є юридичною особою, має гербову печатку.

Стаття 3.2.2.

Міська рада відповідає перед територіальною громадою за місцеву політику, яку вона формує і проводить у межах своїх повноважень. Вона служить територіальній громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення потреб та інтересів населення міста.
Міська рада має право виступати від імені територіальної громади у стосунках з іншими органами самоврядування, органами державної влади, іншими державними та громадськими організаціями.

Стаття 3.2.3.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.4.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 3.2.5.

Строк повноважень міської ради визначається законодавством. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.
Повноваження міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради і офіційного повідомлення міською виборчою комісією про результати виборів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.
Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.6

Для виконання визначених чинним законодавством своїх функцій міська рада створює апарат, постійні та тимчасові депутатські комісії.

Міська рада сприяє депутатам у здійсненні повноважень.

Стаття 3.2.7.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.
Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.
Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради повинні не пізніш як за годину до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається контроль за списком осіб, присутніх на сесії міської ради.

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.
Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.
Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Глава 3.3. Депутат міської ради.

Стаття.3.3.1

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.
Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування.

Стаття.3.3.2

Депутат міської ради складає присягу такого змісту:

“Вступаючи в права депутата Волочиської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Волочиська та добробут його жителів, збереження місцевого самоврядування, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Волочиська, виконувати свої обов’язки в інтересах міської територіальної громади”.

Стаття.3.3.3

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством.
Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:
складення повноважень за особистою заявою або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Глава 3.4. Постійні комісії міської ради.

Стаття 3.4.1.

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, заступник, члени комісії і секретар.
Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань або голови та члени комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи /крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством/.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.4.2.

Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

Стаття 3.4.3.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.
Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Секретар ради здійснює повноваження у відповідності до ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Глава 3.5. Міський голова.

Стаття 3.5.1.

Міський голова є головною посадовою особою міської громади.
Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу.
Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

Стаття 3.5.2.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Стаття 3.5.3

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу, наступного змісту:
“Я, /ім’я та прізвище/, волею територіальної громади міста Волочиськ обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність українському народу. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, розвиток місцевого самоврядування, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Волочиська як у державі, так і за її межами”.

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Стаття 3.5.4

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

припинення його громадянства;

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою/ діяльністю/, встановлених законодавством;

його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови по виконавчій роботі.

Стаття 3.5.5.

Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття 3.5.6.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Глава 3.6. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 3.6.1.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.
Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Стаття 3.6.2.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.
До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів та секретар виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах

Стаття 3.6.3.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 3.6.4.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск.
Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

Стаття 3.6.5.

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.
Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою /або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків/ в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.6.6.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює секретар виконкому, керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 3.6.7.

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 4.1.1.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

Стаття 4.1.2.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

Стаття 4.1.3.

Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.

Стаття 4.1.4.

Облік органів самоорганізації населення, здійснюється згідно чинного законодавства.

Стаття 4.1.5.

Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 4.1.6.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Стаття 4.2.1.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 4.2.2.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 4.2.3.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території міста.

Стаття 4.2.4.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно.
Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Стаття 4.3.1.

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.

Стаття 4.3.2.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради, крім делегованих відповідно до Законодавства.

Стаття 4.3.3.

Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданим їм майном і коштами у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 4.3.4.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1. Комунальна власність міста.

Стаття 5.1.1.

Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові /в тому числі валютні/ та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади.
Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 5.1.2.

До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності міста можуть належати:

- земля та інші природні ресурси;

- комунальні підприємства міста;

- банки, страхові товариства, недержавні пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;

- частки /паї/ у майні підприємств;

- комунальний житловий та нежитловий фонди міста;

- нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;

- інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності міської громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста /міські системи водопостачання і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо/.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

Стаття 5.1.3.

Суб’єктом права комунальної власності міста є міська рада.
Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності міської громади. Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.

Стаття 5.1.4.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

- підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міськради;

- підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;

- надання згоди на передачу в оренду об’єктів комунальної власності міста
/згідно повноважень, наданих відповідним рішенням міської ради/;

- реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста;

- інші, передбачені чинним законодавством.

Стаття 5.1.5.

Загальний контроль за використанням об’єктами комунальної власності міста здійснює міський голова.

Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа місцевого самоврядування.

Стаття 5.2.1.

Фінансова основа міста складається із:

коштів міського бюджету;

коштів спеціального фонду.

інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно чинного законодавства.

Стаття 5.2.2.

В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством, інші надходження згідно законодавства.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 5.2.3.

Територіальна громада міста через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування /утримання/ комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Глава 5.3. Міський бюджет.

Стаття 5.3.1.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно в межах їх повноважень та відповідно до діючого Бюджетного кодексу України.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Стаття 5.3.2.

Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

Стаття 5.3.3.

Кошти поточного бюджету формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань.

Стаття 5.3.4.

Кошти бюджету розвитку формуються за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності, земельних ділянок несільськогосподарського призначення та інших джерел, визначених законодавством.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 5.3.5.

В доходи міського бюджету зараховуються:

місцеві податки і збори крім винятків передбачених законодавством;

надходження від закріплених законодавством окремих загально-державних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законодавством порядку;

фінансові ресурси /дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти/, передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста /або частка прибутку, визначена рішенням міської ради/;

штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

інші надходження, передбачені законодавством.

У доходній частині міського бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Стаття 5.3.6.

Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 5.3.7.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків передбачених законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.
Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів /отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті/ в акції, цінні папери тощо.

Стаття 5.3.8.

Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується в установленому чинним законодавством порядку.

Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття 5.3.9.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 6.1.1.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

Стаття 6.1.2.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Депутати міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.

Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності, або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Стаття 6.1.3.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;

компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;

призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;

зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;

поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;

позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;

іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються законодавством.

Стаття 6.1.4.

Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

Стаття 6.1.5.

Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства.

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 6.2.1.

Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 6.2.2.

Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади, в порядку встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут територіальної громади приймається міською радою на її сесійному засіданні. Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора