ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Офіційне інтернет-представництво
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Що робити, коли виплачувати кредит в повному обсязі не під силу.

Дата: 17.12.2020 15:14
Кількість переглядів: 372

Че­рез пан­де­мію ко­ро­на­ві­ру­су COVID-19 ба­га­то гро­ма­дян опи­ни­ли­ся на по­ро­зі фі­нан­со­вої кри­зи. Зап­ро­вад­же­ний в кра­їні ка­ран­тин - за­хід ви­му­ше­ний, але че­рез нього хтось зму­ше­ний пра­цю­ва­ти дис­танцій­но, що, у свою чер­гу, не­рід­ко приз­во­дить до змен­шення за­ро­біт­ної пла­ти, а хтось на­віть втра­тив ро­бо­ту. Вод­но­час у ба­гатьох гро­ма­дян є кре­дит­ні зо­бов’зан­ня, та вип­ла­чу­ва­ти кре­ди­ти бор­жни­кам те­пер на­ба­га­то склад­ні­ше чи вза­га­лі не під си­лу.

До працівників безоплатної пра­во­вої до­по­мо­ги звер­таються громадяни з пи­тан­ням про рес­трук­ту­ри­за­цію бор­гу пе­ред бан­ком. Нерідко буває так, що клієнти звертаються до установ банків із запитанням про мож­ли­вість рес­трук­ту­ри­за­ції, про­те від­по­ві­ді не от­ри­мують.

За сло­ва­ми однієї клієнтки, вона в груд­ні 2018 ро­ку во­на прид­ба­ла за кре­дит­ні кош­ти по­бу­то­ву тех­ні­ку. Оп­ла­ту на кар­тку вно­си­ла час­ти­на­ми, але на­ра­зі си­ту­ація скла­ла­ся так, що во­на не мо­же в пов­но­му об­ся­зі спла­чу­ва­ти борг.

Один з ва­рі­ан­тів в та­кій си­ту­ації - рес­трук­ту­ри­за­ція бор­гу. Це змі­на умов кре­дит­но­го до­го­во­ру з ме­тою змен­ши­ти що­мі­сяч­ний пла­тіж. Най­по­пу­ляр­ні­ший спо­сіб рес­трук­ту­ри­за­ції - про­лон­га­ція. Це, зви­чай­но, по­лег­шить на­ван­та­жен­ня на бюд­жет бор­жни­ка. Банк мо­же змен­ши­ти ре­гу­ляр­ний пла­тіж за ра­ху­нок тіль­ки ті­ла кре­ди­ту. Та тре­ба ро­зу­мі­ти, що рес­трук­ту­ри­за­ція про­дов­жує строк кре­ди­ту­ван­ня, клі­єнт бу­де дов­ше пла­ти­ти від­сотки. При цьому де­таль­но умо­ви тре­ба уз­годжу­ва­ти з бан­ком.

Якщо оби­ра­ти між «не пла­ти­ти вза­га­лі» і рес­трук­ту­ри­за­ці­єю, то, бе­зу­мов­но, кра­ще об­ра­ти дру­гий ва­рі­ант. Це доз­во­лить збе­рег­ти по­зи­тив­ну кре­дит­ну іс­то­рію, що вкрай важ­ли­во для тих, хто пла­нує кре­ди­ту­ва­ти­ся в май­бутньому. У су­час­но­му сві­ті, ко­ли по­зи­чаль­ник звер­та­єть­ся до кре­ди­то­ра, той від­ра­зу ж звер­та­єть­ся до кре­дит­ної іс­то­рії. Як­що во­на «по­га­на», мож­ли­ва від­мо­ва в кре­ди­ті. Нав­па­ки, як­що іс­то­рія хо­ро­ша, то умо­ви ви­да­чі, ймо­вір­но, бу­дуть кра­щи­ми. То­му хо­ро­ша кре­дит­на іс­то­рія - це важ­ли­во.

Змен­ши­ти ре­гу­ляр­ний пла­тіж мож­на і за ра­ху­нок ско­ро­чен­ня про­цен­тної став­ки. Але на та­кий спо­сіб рес­трук­ту­ри­за­ції бан­ки йдуть вкрай не­охо­че.

Для рес­трук­ту­ри­за­ції бор­гу до ус­та­но­ви бан­ку пот­рібно по­да­ти ком­плект до­ку­мен­тів, до яко­го вхо­дить: пас­порт, іден­ти­фі­ка­цій­ний код, за­ява про рес­трук­ту­ри­за­цію бор­гу. За умо­ви по­дан­ня до­ку­мен­тів пош­тою над­си­ла­ти їх слід ре­ко­мен­до­ва­ним лис­том.

За матеріалами Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області

За додатковою інформацією та консультаціями звертайтесь до Волочиського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8-А, тел. (03845) 4-02-82

 

Детальніше читайте за посиланнями: https://denzadnem.com.ua/khmelnychchyna/70494?fbclid=IwAR25a4dLpBZkkYvj-xq7NCjXlJaXUwGI04LxeO-j_xi7t_AvN1vvOF0CD7


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь