ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА

Офіційне інтернет-представництво

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 06.09.2018 11:45
Кількість переглядів: 1039

Волочиська міська рада, Хмельницької обл., м. Волочиськ інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання: Волочиська міська рада Хмельницької обл., 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежності, 88. Код ЄДРПОУ 04060695, тел. (03845) 3-57-54.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

2.1. Планована діяльність, її характеристика: Нове будівництво сміттєсортувального комплексу передбачається на території полігону твердих побутових відходів на земельній ділянці площею 4,7787 га за межами населеного пункту с. Користова  Волочиського району Хмельницької області. Відстань до найближчого населеного пункту (с. Курилівка) складає близько 2 км.

2.2. Технічна альтернатива: не розглядалась, оскільки запропоновані рішення є найбільш прийнятними та обґрунтованими для даної території та видів робіт..

3. Місце провадження планованої діяльності: Хмельницька обл, Волочиський р-н., с. Користова (за межами населеного пункту).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: Реалізація рішення сприятиме покращенню екологічної ситуації та забезпечуватиме раціональне поводження з твердими побутовими відходами, підтримання належного санітарного стану населених пунктів Волочиської міської ОТГ, створення нових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Будівництво сміттєсортувального комплексу проводиться на території полігону ТПВ (загальною площею 4,7787га). Загальна площа забудови становить 875 м2. Максимальна продуктивність станції = 15 т/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: Реалізація проекту не потребує спеціальних еколого-інженерних заходів та захисту території. Завданням на проектування не передбачається підведення наступних інженерних мереж: технологічні трубопроводи, теплопостачання, питний водопровід.

Протипожежне водопостачачання існуюче, доповнються система пожежогасіння та внутрішні мережі водопостачання та водовідведення, які проектуються в середині будівлі.

При розробці проектно-кошторисної документації є необхіжність розробки проекту санітарно-захисної зони підприємства, визначення ГДК викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Для захисту території при будівництві належить розробити заходи стосовно:

- охорони землі від забруднення відходами від транспорту;

 - охорони вод (в т.ч. грунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

Можливі впливи планованої діяльності:

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній;

Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення будівельних робіт є: робота ДВЗ транспортних засобів, зварювальні апарати, що використовуються при проведені монтажних робіт, а також апарати пневматичного розпилення лакофарбових матеріалів. В період проведення будівельних робіт створюється додаткове навантаження на повітряний басейн, при цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів.

Водне середовище: В ході проведення робіт, пов’язаних з будівництвом додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає, оскільки водні ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт не використовуються і скидання стічних вод в навколишнє середовище немає.

Ґрунти: Діяльність не пов’язана з використанням великих обсягів земельних робіт, з навантаженням, розвантаженням транспортуванням ґрунту, в ході яких порушується цілісність ґрунтового покрову, відбувається інтенсивне запилювання, що супроводжується забрудненням верхніх шарів ґрунту. Впливає об’єкту на період будівництва на ґрунти у процесі виробництва робіт можливий шляхом лише через забруднення паливо-мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого автотранспорту  та будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть виключно тимчасовий і локальний характер (окремі ділянки на проммайданчику в зоні будівництва).

Природно-заповідний фонд: Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі будівництва відсутні.

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Видалення зелених насаджень, корчування дерев в період проведення робіт не передбачені. Формування мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих викидів флори і фауни, не спостерігається, цілеспрямованих заходів з охорони рослинного і тваринного світу не передбачено. Заповідних та природоохоронних територій, пам’яток історії та культури, захист яких необхідний у зв’язку з реалізацією проектних рішень, немає.

Шумовий вплив: Рівень шуму на період будівництва в центрі будівельного майданчика складає 57,0дБ - 56,0дБ. Таким чином робота будівельного обладнання не зробить істотного впливу на загальну картину шумового забруднення. При виборі обладнання перевагу надати малошумному технологічному обладнанню.

Відходи виробництва: В процесі будівництва утворюються такі види відходів: недогарки електродів, тверді побутові відходи. Утворені в процесі будівництва відходи складуються у спеціально відведених місцях в металевих контейнерах. Для розміщення відходів, що утворилися в період проведення робіт, додаткові земельні площі не використовуються.

Навколишнє техногенне середовище: Запланована діяльність нематиме впливу на техногенне середовище.

9.  Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля . Друга категорія (пункт 11, частина 3, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: плановий обсяг досліджень та рівень деталізації  інформації, що підлягають включенню до звіту з ОВД у відповідністю ст. 6 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від   23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планової діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Департаментом  Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати Департамент агропромислового розвитку, екології та природніх ресурсів Хмельницької облдержадміністрації  29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, телефон (0382) 79-52-07, факс (0382) 79-46-33, e-mail: [email protected].


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь